• S.V. SPAARNWOUDE

  Huishoudelijk reglement Omni-vereniging

  Huishoudelijk reglement Omni-vereniging S.V. nSpaarwoude, versie april 2021

  Artikel 1 - Algemene bepalingen
  1. De vereniging is genaamd “Sportvereniging Spaarnwoude” (S.V. Spaarnwoude), hierna te noemen "de Omni-vereniging", is opgericht op 22 september 1981 (laatste statutenwijziging). De vereniging is gevestigd te Spaarndam, Gemeente Haarlemmermeer.
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de laatste statuten van de vereniging.

  Artikel 2 - Leden
  1.
  Leden kunnen slechts zijn de subafdelingen en overige rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die als hoofddoelstelling hebben de beoefening van een sport, dan wel
  de daarmee verband houdend recreatie, en die als zodanig door de algemene
  ledenvergadering als lid van de Omni-vereniging zijn toegelaten.
  2.
  De aanvraag voor het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het algemeen bestuur.
  Bij de aanvraag van het lidmaatschap dient een door haar voorzitter en secretaris
  ondertekend, uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering van de betrokken sportvereniging te worden overgelegd, waar tot deze aanvraag is besloten.
  3.
  Toelating als lid kan slechts geschieden indien in de daartoe bijeengeroepen algemene leden vergadering de meerderheid van het aantal leden van de Omni-vereniging zich daar vóór verklaart.
  4.
  Het bestuur van de Omni-vereniging houdt een ledenregister bij met daarin de namen en adressen van de aangesloten afdelingen, alsmede de namen van de personen die de
  afdelingen vertegenwoordigen in de ledenvergadering (hierna ook te noemen: afgevaardigden). 5.
  De leden zijn verplicht:
  a. zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten en reglementen van de Omni- vereniging;
  b. de belangen van de Omni-vereniging en de andere leden niet te schaden;
  c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de Omni-vereniging in naam van haar leden aangaat;
  d. zich zoveel mogelijk in te spannen voor het ter beschikking stellen van hun eigen leden
  voor het bestuur, commissies en werkgroepen van de Omni-vereniging.

  Artikel 3 - Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de betreffende afdeling tenminste zes maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar onder overlegging van de notulen van de algemene ledenvergadering waaruit het besluit tot opzegging blijkt;
   b. door opzegging door het lid binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van
   het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld;
   c. binnen een maand nadat een besluit van een lid in een andere rechtsvorm of tot fusie van een lid aan de Omni-vereniging is medegedeeld.

  2. Door ontbinding of liquidatie van de betreffende afdeling;

  3. Door een met redenen omkleed besluit tot royement door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

  Een besluit tot royement kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Omni-vereniging handelt of de Omni-vereniging op een onredelijke wijze benadeelt.

  Artikel 4 – Geldmiddelen
  De geldstromen van de Omni-vereniging lopen via de subafdelingen die daarvoor verantwoording afleggen aan het Omni-bestuur.
  Daarnaast heeft de Stichting Sportpark Spaarndam een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de geldstromen voortvloeiend uit de exploitatie van het sportpark.

  Artikel 5 – Algemeen bestuur

  1. Het algemeen bestuur van de Omni-vereniging wordt gevormd door een afvaardiging van de afdelingen zijnde:
   a. de voorzitter, penningmeester en secretaris van de afdeling voetbal;
   b. de voorzitter van de afdeling softbal, bijgestaan door een mede bestuurslid;
   c. de voorzitter van de afdeling klaverjassen, bijgestaan door een mede bestuurslid.

  2. a. Zij treden af met ingang van de datum waarop ze hun functie, als bedoeld in lid 1 verliezen. b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.

  3. Het algemeen bestuur stelt in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en wijzigt deze taakverdeling zo nodig na iedere wijziging van bestuurssamenstelling. Het bestuur doet hiervan mededeling aan de leden in een voor ieder lid toegankelijk medium, of door middel van een schriftelijke kennisgeving.

  4. Ieder bestuurslid is tegenover de Omni-vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem/haar is te wijten en hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden,

  5. a. De algemene vergadering kan bestuursleden als lid van het algemeen bestuur ontslaan of schorsen indien zij daartoe termen aanwezig acht, met dien verstande dat voor een daartoe strekkend besluit een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is.
   b. Nadat een onder a bedoeld besluit ten aanzien van een voorzitter van een afdeling is genomen, kan de betreffende afdeling – na het ontslag of voor de duur van de schorsing – zich tot aan de eerstvolgende algemene vergadering in het algemeen bestuur doen vertegenwoordigen door een ander lid van het afdelingsbestuur.
   c. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

  Artikel 6 - Taken bestuur

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de Omni-vereniging.

  2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

  Artikel 7 - Commissies
  1. Ten behoeve van het vervullen van specifieke taken kan het bestuur commissies instellen. 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor
  één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
  3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid
  en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt
  beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

  1. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kwartaal over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.

  2. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

  3. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

  Artikel 8 - Algemene vergaderingen

  1. Tussen 1 juli en 1 januari wordt jaarlijks de algemene vergadering gehouden. Dag, uur en
   plaats hiervan worden door het bestuur vastgesteld. Hiernaast kan het bestuur extra
   bijzondere algemene vergaderingen uitschrijven, met in achtneming van dezelfde regels als voor een reguliere algemene vergadering.
   De algemene vergadering wordt voorgezeten door het vaste OMNI bestuur zijnde; de voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de afdelingen.
   De stemgerechtigde leden worden tenminste 14 dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging geschiedt door een mededeling in een voor ieder lid toegankelijk medium, of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke uitnodiging. In de uitnodiging wordt naast de datum, ook de plaats en aanvang van de vergadering vermeldt, evenals de te behandelen onderwerpen.

  2. Een algemene vergadering kan alleen besluiten nemen als tenminste twee derde (2/3) van de aanwezige stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend.
   Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden. Deze nieuwe vergadering zal, ongeacht het dan aanwezige aantal stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft en de leden tijdig van deze nieuwe vergadering op de hoogte zijn gesteld. Aan deze eis van tijdigheid wordt ook voldaan indien reeds vooraf in de uitnodiging van de eerste vergadering is aangekondigd dat indien onvoldoende stemgerechtigde leden opkomen, direct een tweede vergadering zal worden bijeengeroepen en gehouden.

  3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen gebeurt dit schriftelijk.
   Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie leden, die zich overtuigen dat:
   a. het aantal stembiljetten gelijk is aan het aantal aanwezigen;
   b. alle stembiljetten geopend en gelezen worden;
   c. de uitslag van de stemming bekend gemaakt wordt.

  Artikel 9 – Samenstelling algemene vergadering

  1. De algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden binnen de Omni-vereniging en bestaat uit veertig afgevaardigden.

  2. De afdelingsvergaderingen kiezen uiterlijk twee weken voor de te houden jaarlijkse algemene vergadering hun afgevaardigden.

  3. Elk lid binnen de Omni-vereniging dat op één januari van het lopende boekjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, kan als afgevaardigde worden uitgenodigd.

  4. a. Het aantal te verkiezen afgevaardigden is telkenmale afhankelijk van het op 30 juni van het voorafgaande boekjaar geregistreerde aantal spelende afdelingsleden.
   b. Ter bepaling van het onder a bedoelde afgevaardigden zal door het algemeen bestuur, uiterlijk een en dertig juli van elk boekjaar, een kiesdeler worden vastgesteld door het totale aantal per dertig juni spelende leden binnen de Omni-vereniging te delen door veertig. De kiesdeler wordt berekend in drie decimalen.
   c. Vervolgens wordt het aantal per afdeling te verkiezen afgevaardigden bepaald door het op dertig juni aantal spelende leden per afdeling te delen door de kiesdeler. Evenzo malen als de kiesdeler is begrepen in het aantal spelende leden per afdeling, wordt aan de aan een afdeling één afgevaardigde toegekend.
   d. Indien het aldus berekende aantal afgevaardigden tezamen minder dan veertig bedraagt, wordt het aantal afgevaardigden per groepering nader vastgesteld door het aantal afgevaardigden van de groepering(en), die na toepassing van de kiesdeler het grootste 
   overschot of grootste overschotten hebben, met één te verhogen, totdat het aantal van veertig afgevaardigden is bereikt.

  Artikel 10 – Gebouwen/speelvelden van de vereniging

  1. De vereniging en/of Omni-vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

  2. Het clubhuis/sportpark is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

  3. Binnen het clubgebouw geldt een rookverbod.

  4. De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen of schoenen met spikes.

  5. Het kunstgrasveld mag niet met schoenen met spikes betreden worden.

  Artikel 11 - Wijziging van het huishoudelijk reglement
  1.
  Het huishoudelijk reglement kan slechts inhoudelijk gewijzigd worden door een besluit van
  de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2.
  Tenminste 7 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het voor ieder lid toegankelijk medium gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derde
  3.
  (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3) van de leden aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen. Aan deze eis van tijdigheid wordt ook voldaan indien reeds vooraf in de uitnodiging van de eerste vergadering is aangekondigd dat indien onvoldoende stemgerechtigde leden opkomen, direct een nieuwe vergadering zal worden bijeengeroepen en gehouden.

  Artikel 12 – Communicatiemedia

  1. Informatie van de Omni-vereniging wordt gepubliceerd op de website van S.V.Spaarnwoude. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Aankondigingen voor de ledenvergaderingen zullen op deze website gepubliceerd worden. Oproepen met de agenda voor de ledenvergaderingen worden op de website gepubliceerd, aangevuld met de mogelijkheid tot het opvragen van de vergaderstukken na het publiceren van de agenda.

  2. De digitale nieuwsbrief heeft tot doel te informeren over de activiteiten/ontwikkelingen binnen de vereniging.

  Artikel 13 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

  1. S.V. Spaarnwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom zullenwijonshoudenaande“AlgemeneVerordeningGegevensbescherming” (AVG).Inde Privacyverklaring geven wij u nadere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. (zie; http://www.svspaarnwoude.nl//pages/omni/privacybeleid.php)

  2. Indien externe partijen op ons verzoek gebruik maken van de persoonsgegevens zal er een “Verwerkersovereenkomst” worden afgesloten, waarin duidelijk staat omschreven dat zij zich zullen inspannen om aan de wettelijke eisen (AVG) te voldoen.

  1. S.V. Spaarnwoude verstuurt geen ongevraagde elektronische berichten behoudens (nieuws)berichten die van belang zijn om u te informeren over het reilen en zijlen binnen de vereniging.

  2. Voor het publiceren van beeldmateriaal (o.a. foto’s) op de website en social media huldigt S.V. Spaarnwoude het standpunt dat dit beeldmateriaal altijd sportgerelateerd dient te zijn en gebruikt wordt ter ondersteuning van de informatievoorziening naar de leden binnen de vereniging en overig publiek. In de Privacyverklaring geven wij u nadere informatie over hoe wij omgaan met het beeldrecht.

  Artikel 14 – Verklaring omtrent gedrag

  1. De “Verklaring omtrent gedrag” (ingesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie) heeft ten doel het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers en/of medewerkers.

  2. Om de kans op misstanden te beperken stelt S.V. Spaarnwoude zich ten doel om alle vrijwilligers en/of medewerkers, die in hun functie binnen de vereniging direct of indirect in contact komen met minderjarigen, te vragen naar of te voorzien van een “Verklaring omtrent gedrag”.

  3. De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van de (vrijwillige) medewerkers en de bewaking van dit proces.

  4. Alle vrijwilligers en/of medewerkers worden geacht de “Gedragsregels” van de vereniging te respecteren en zich daar ook aan te houden.

  5. Alle vrijwilligers en/of medewerkers worden in principe ingeschreven bij de betreffende sportbond en vallen daarmee ook onder het tuchtrecht van de bond.

  Artikel 15 – Verklaring “Gelijke behandeling in de sport

  1. De verklaring “Gelijke behandeling in de sport” heeft ten doel het voorkomen van discriminatie binnen de vereniging in welke vorm of op welke grond dan ook.

  2. S.V. Spaarnwoude onderschrijft deze uitgangspunten en daarom geldt er binnen de vereniging een verbod op elke vorm van discriminerend gedrag, uiting of gebruik van discriminerende symbolen.

  3. Alle personen die binnen de vereniging discriminerend gedrag vertonen zullen er door de vereniging/afdeling op aangesproken worden en dan kunnen er zo nodig sancties opgelegd worden.

  4. Ingeval van discriminatie kunnen slachtoffers terecht bij de “Vertrouwenspersoon” voor steun, zo nodig met bijstand van deskundige instellingen.

  6. Voor de verklaring, zie; normen-en-waarden

  Artikel 16 - Slotbepalingen
  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
  3. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 28 april 2021

  Namens het bestuur van de OMNI vereniging.

  De voorzitter: De secretaris: Edwin Ruijgrok Ed Karman