• S.V. SPAARNWOUDE

  Huishoudelijk reglement, Afdeling voetbal

  Huishoudelijk reglement S.V. Spaarnwoude, Afdeling voetbal, versie 24 september 2020

   

  Artikel 1 - Algemene bepalingen

  1. De vereniging is genaamd “Voetbalvereniging S.V. Spaarnwoude”, hierna te noemen "de vereniging", is onderdeel van de OMNI-vereniging S.V. Spaarnwoude en is opgericht op 1 maart 1919.
   De vereniging is gevestigd te Spaarndam, Gemeente Haarlemmermeer.

  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de laatste statuten van de vereniging.

  Artikel 2 - Leden

  1. De vereniging bestaat uit:
   - Bondslid
   jeugdleden
   - Bondslid
   seniorleden
   - Bondslid
   niet spelende leden
   - Bondslid
   bestuursleden
   - Bondslid
   teamleiders/coaches
   club scheidsrechters
   - Bondslid
   - Verenigingslid
   leden die voor korte tijd gestopt zijn - Verenigingslidleden van verdienste en ereleden

  2. Seniorleden zijn leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn. Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, onderverdeeld in leeftijdsgroepen conform de leeftijdgrenzen zoals vastgesteld door de KNVB.

  Artikel 3 - Leden van Verdienste en Ereleden

  1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich hebben onderscheiden van anderen door gedurende langere periode meer dan gemiddelde inspanningen te hebben verricht voor
   de vereniging. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid het predicaat Lid van verdienste verlenen.
   Zij kunnen ook worden voorgedragen door ieder lid, mits een handtekeningenlijst van minimaal 15 andere leden kan worden overgelegd.

  2. Op leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

  3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij hebben bijdragen geleverd die de vereniging een structurele en aantoonbaar positieve impuls hebben gegeven.
   Zij worden voorgedragen door het bestuur en als zodanig door de algemene vergadering met tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen benoemd.

  4. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Ereleden hebben toegang tot de bestuursvergaderingen, waar zij echter slechts een adviserende stem hebben.

  Artikel 4 - Donateurs
  1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
  2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die
  zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

  1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

  2. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door
   opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

  3. Opzegging van donateurs namens de vereniging geschiedt door het Bestuur.

  Artikel 5 - Lidmaatschap

  1. De inschrijving geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een inschrijfformulier (welke op de website staat), waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: Naam, Voornaam (voluit), Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer (IBAN) met een ondertekende machtiging voor automatische incasso van de contributiegelden.
   Voor jeugdleden dient het formulier ondertekend te worden door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
   Het bestuur kan verlangen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

  2. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen.

  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als spelend lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

  Artikel 6 - Einde van het lidmaatschap
  Het lidmaatschap eindigt vanwege in de statuten genoemde omstandigheden.
  Degene die ontzet wordt uit het lidmaatschap (royement) verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende. Hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
  Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden vóór het eind van de overschrijvingstermijn welke jaarlijks door de KNVB wordt vastgesteld. Mocht de opzegging ná die datum door de vereniging worden ontvangen, dan zal het lid aangemerkt worden als spelend lid, met alle daaruit voortvloeiende financiële en sportieve verplichtingen.
  Indien een lid overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging, wordt het overschrijvingsformulier beschouwd als schriftelijke opzegging, tenzij het lid de wens te kennen geeft zijn lidmaatschap te willen handhaven.

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen (eventueel d.m.v. verwijzing naar de website).

  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder- zoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens.

  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

  Huishoudelijk reglement S.V. Spaarnwoude, Afdeling voetbal, versie 24 september 2020

  2

  Artikel 8 – Kleding

  1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: a. shirt:
   paars
   b. broek:
   wit
   c. kousen:
   paars/wit

  2. Het bestuur beslist over de uitvoering van de kleding.

  3. Het dragen van deze clubkleding is verplicht voor spelende leden.

  Artikel 9 - Bestuur

  1. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die allen meerderjarig moeten zijn. Het bestuur bepaalt welke taak ieder ander lid van het bestuur zal hebben te vervullen.

  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
   a. de algemene leiding van zaken;
   b. voorbereiding van door de ledenvergadering te sanctioneren beleid;
   c. de uitvoering van de door de ledenvergadering genomen besluiten;
   d. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
   d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

  3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, desgewenst met uitzondering van de maanden juli en augustus.
   Daarenboven vergadert het zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.

  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
   Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

  Artikel 10 - Dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging mede.

  2. Taken van de voorzitter:
   a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven binnen de vereniging;
   b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;
   c. leidt de vergaderingen en stelt de agenda vast.

  3. Taken van de secretaris:
   a. voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen;

  Huishoudelijk reglement S.V. Spaarnwoude, Afdeling voetbal, versie 24 september 2020

  3

  b. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  c. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  d. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  e. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de reglementen;
  f. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen;
  g. brengt in de algemene vergadering een jaarverslag uit.
  4. Taken van de penningmeester:
  a. beheert de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden;
  c. draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  d. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  e. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerdergenoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  f. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en presenteert daarbij de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar, alsmede een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  Artikel 11 - Bestuursverkiezing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, en is terstond herkiesbaar. Het rooster van aftreden als bedoeld in artikel negen van de Statuten is als volgt geregeld: In jaar x treden af de voorzitter en één of meer overige bestuursleden .
   In jaar x + 1 treden af de secretaris en één of meer overige bestuursleden
   In jaar x + 2 treden af de penningmeester en één of meer overige bestuursleden.
   En zo verder.
   Om tot bestuurslid te worden gekozen dient men lid van de vereniging te zijn.

  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur
   ambieert.

  4. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.

  5. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt dan geprobeerd in de vacature te voorzien.

  Artikel 12 - Commissies
  1. Ten behoeve van het vervullen van specifieke taken kan het bestuur commissies instellen. 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor
  één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

  Huishoudelijk reglement S.V. Spaarnwoude, Afdeling voetbal, versie 24 september 2020

  4

  1. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

  2. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kwartaal over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.

  3. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

  4. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

  Artikel 13 - Controle van de financiën
  1. De algemene vergadering stelt een onafhankelijke kascommissie aan.
  2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  3. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van 3 jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
  4. De kascommissie beoordeelt het beheer van de penningmeester. De commissie is
  gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene vergadering.
  5. Goedkeuring door de Algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen. Voor zover die uit
  de jaarstukken blijken.

  Artikel 14 - Algemene vergaderingen

  1. Tussen 1 juli en 1 januari wordt jaarlijks de algemene vergadering gehouden. Dag, uur en plaats hiervan worden door het bestuur vastgesteld. Hiernaast kan het bestuur extra bijzondere algemene vergaderingen uitschrijven, met in achtneming van dezelfde regels als voor een reguliere algemene vergadering.
   De stemgerechtigde leden van 18 jaar en ouder worden tenminste 14 dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging geschiedt door een mededeling in het voor ieder lid toegankelijk medium, of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving. In de uitnodiging wordt naast de datum, ook de plaats en aanvang van de vergadering vermeldt, evenals de te behandelen onderwerpen.

  2. Een algemene vergadering kan alleen besluiten nemen als tenminste twee derde (2/3) van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend.
   Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden. Deze nieuwe vergadering zal, ongeacht het dan aanwezige aantal stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft en de leden tijdig van deze nieuwe vergadering op de hoogte zijn gesteld. Aan deze eis van tijdigheid wordt ook voldaan indien reeds vooraf in de uitnodiging van de eerste vergadering is aangekondigd dat indien onvoldoende stemgerechtigde leden opkomen, direct een tweede vergadering zal worden bijeengeroepen en gehouden.

  3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen gebeurt dit schriftelijk. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie
   leden, die zich overtuigen dat :
   a. het aantal stembiljetten gelijk is aan het aantal aanwezigen;
   b. alle stembiljetten geopend en gelezen worden;
   c. de uitslag van de stemming bekend gemaakt wordt.

  Artikel 15 - Contributie
          1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden                      vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdragen betalen.

  1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd en vindt in principe geen restitutie van contributiegeld plaats.

  2. De betaling van de contributie vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso. Er worden geen facturen naar de leden gestuurd.

  Artikel 16 – Gebouwen/speelvelden van de vereniging

  1. De vereniging en/of OMNI-vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

  2. Het clubhuis/sportpark is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt dat kortgesloten met de OMNI-vereniging.

  4. Binnen het clubgebouw geldt een rookverbod.

  5. De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen of schoenen met spikes.

  6. Het kunstgrasveld mag niet met schoenen met spikes betreden worden.

  Artikel 17 - Wedstrijden

  1. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur of een daarmee belaste commissie. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur of de commissie waaronder hij/zij valt.
   Ernstige onregelmatigheden welke veroorzaakt zijn door leden en/of ouders/toeschouwers van de vereniging worden tevens schriftelijk gemeld aan het bestuur of een daarmee belaste commissie.

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

  4. Voor het spelen van wedstrijden wordt geen geldelijke beloning uitgekeerd. Bij het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de
   vereniging ten goede.

  5. Voor de door de KNVB aan (spelende) leden of het team opgelegde boetes zijn die leden zelf aansprakelijk; dit geldt evenzeer voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB, tenzij het bestuur anders beslist.

  Artikel 18 – Ledenparticipatie (taakplicht)

  1. De spelende leden en de ouders/verzorgers van jeugdleden hebben de sociale verplichting om, naast het recht om deel te nemen aan primaire sportieve activiteiten waarvoor contributie betaald wordt, zich in een bepaalde mate binnen de vereniging in te zetten voor de vereniging.
   Deze activiteiten kunnen bestaan uit:
   1. Het begeleiden van een team,
   2. Het leiden van een wedstrijd als scheidsrechter/grensrechter,
   3. Bardiensten,
   4. Hulp bij toernooien en evenementen,
   5. Onderhoudswerkzaamheden.

  2. Niet spelende leden die een structurele vrijwilligers taak uitvoeren, zoals bestuursleden, commissieleden en functionarissen die wekelijks een aantal uren besteden aan onderhouds- of andere werkzaamheden, voldoen ruimschoots aan de participatieplicht.

  1. Alle leden of ouders van jeugdleden, die vrijwillig geen sociale verplichtingen met de vereniging zijn aangegaan kunnen daartoe door het bestuur of een commissie opgeroepen worden.

  2. Het bestuur gaat uit van het sociale plichtsbesef van de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden en zal bij nalatigheid geen sancties opleggen.

  Artikel 19 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts inhoudelijk gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

  2. Tenminste 7 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het voor ieder lid toegankelijk medium gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3) van de leden aanwezig is.
   Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
   Aan deze eis van tijdigheid wordt ook voldaan indien reeds vooraf in de uitnodiging van de eerste vergadering is aangekondigd dat indien onvoldoende stemgerechtigde leden opkomen, direct een tweede vergadering zal worden bijeengeroepen en gehouden.

  Artikel 20 – Communicatiemedia

  1. Informatie van de vereniging wordt gepubliceerd op de website van SV Spaarnwoude. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in
   het algemeen niet schaden. Aankondigingen voor de ledenvergaderingen zullen op deze website gepubliceerd worden. Oproepen met de agenda voor de ledenvergaderingen worden op de website gepubliceerd, aangevuld met de mogelijkheid tot het opvragen van de vergaderstukken na het publiceren van de agenda.

  2. De digitale nieuwsbrief heeft tot doel te informeren over de activiteiten binnen de vereniging en al wat interessant is op het gebied van voetbalsport.

  Artikel 21 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

  1. S.V. Spaarnwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom zullenwijonshoudenaande“AlgemeneVerordeningGegevensbescherming” (AVG).Inde Privacyverklaring geven wij u nadere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. (zie; http://www.svspaarnwoude.nl//pages/omni/privacybeleid.php)

  2. Indien externe partijen op ons verzoek gebruik maken van de persoonsgegevens zal er een “Verwerkersovereenkomst” worden afgesloten, waarin duidelijk staat omschreven dat zij zich zullen inspannen om aan de wettelijke eisen (AVG) te voldoen.

  3. S.V. Spaarnwoude verstuurt geen ongevraagde elektronische berichten behoudens (nieuws)berichten die van belang zijn om u te informeren over het reilen en zijlen binnen de vereniging.

  4. Bij aanmelding van kinderen jonger dan 16 jaar moet getekend worden door de ouder/verzorger. Dit geldt ook voor aanmelden voor de “Nieuwsbrief”, inschrijven voor een bijeenkomst en aanmelden voor een uitstapje.

          5. Voor het publiceren van beeldmateriaal (o.a. foto’s) op de website en social media huldigt S.V. Spaarnwoude het standpunt dat                dit beeldmateriaal altijd sportgerelateerd dient te zijn en gebruikt wordt ter ondersteuning van de informatievoorziening naar de              leden binnen de vereniging en overig publiek. In de Privacyverklaring geven wij u nadere informatie over hoe wij omgaan met                het beeldrecht.

  Artikel 22 – Verklaring omtrent gedrag

  1. De “Verklaring omtrent gedrag” (ingesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie) heeft ten doel het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers en/of medewerkers.

  2. Om de kans op misstanden te beperken stelt S.V. Spaarnwoude zich ten doel om alle vrijwilligers en/of medewerkers, die in hun functie binnen de vereniging direct of indirect in contact komen met minderjarigen, te vragen naar of te laten voorzien van een “Verklaring omtrent gedrag”.

  3. Alle vrijwilligers en/of medewerkers worden geacht de “Gedragsregels” van de vereniging te respecteren en zich daar ook aan te houden.

  4. Alle vrijwilligers en/of medewerkers worden in principe ingeschreven bij de betreffende sportbond en vallen daarmee ook onder het tuchtrecht van de bond.

  Artikel 23 – Verklaring “Gelijke behandeling in de sport

  1. De verklaring “Gelijke behandeling in de sport” heeft ten doel het voorkomen van discriminatie binnen de vereniging in welke vorm of op welke grond dan ook.

  2. S.V. Spaarnwoude onderschrijft deze uitgangspunten en daarom geldt er binnen de vereniging een verbod op elke vorm van discriminerend gedrag, uiting of gebruik van discriminerende symbolen.

  3. Alle personen die binnen de vereniging discriminerend gedrag vertonen zullen er door de vereniging/afdeling op aangesproken worden en dan kunnen er zo nodig sancties opgelegd worden.

  4. Ingeval van discriminatie kunnen slachtoffers terecht bij de “Vertrouwenspersoon” voor steun, zo nodig met bijstand van deskundige instellingen.

  5. Voor de verklaring, zie; http://www.svspaarnwoude.nl/pages/omni/normen-en- waarden/gelijke-behandeling.php

  Artikel 24 - Slotbepalingen
  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
  3. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 24 september 2020.

  Namens het bestuur van de vereniging.
  De voorzitter: De secretaris: P. Hugtenburg M.M. Vink